!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordlista

Liten bostadsrätts-ordlista

Avgift Se Årsavgift.
Bostadsrättsförening En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med minst 3 medlemmar. Bostadsrättsföreningen ska vara registrerad hos Bolagsverket och ändamålet är att i det ägda huset upplåta lägenheter med bostadsrätt.
Bostadsrättslagen Bostadsrättslagen är den lag som reglerar bostadsrättsföreningens verksamhet och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Se även lag om om ekonomiska föreningar.
Föreningstämma Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år. Medlemmar och styrelse kan kalla till extra föreningsstämma under särskilda förutsättningar.
Till ordinarie föreningsstämman kan medlemmarna lämna motioner (förslag från medlemmar). Se i stadgarna om när motionen skall vara inlämnad. Även kallad årsstämma.
Hyra Se Årsavgift.
Hyresnämnd Finns på flera orter i Sverige och prövar främst hyrestvister. För bostadsrätter prövar nämnden främst medlemskap, rätten för föreningen att göra ändringar i lägenheten och andrahandsuthyrning.
Inre reparationsfond Pengar som sätts av från årsavgiften för att kunna användas av bostadsrättshavaren för underhållet inne i lägenheten. Finns inte inom Brf Sörgården.
Inre underhåll Den skyldighet som en bostadsrättshavare har enligt stadgar och bostadsrättslag att sköta underhållet av sin lägenhet.
Likviditet Mått på den kortsiktiga betalningsförmågan, det vill säga hur mycket pengar föreningar har i framför allt kassan, på bank och postgiro.
Lägenhetsförteckning Ett, icke offentligt, register som varje bostadsrättsförening har skyldighet att föra. I registret noteras b. la. ägare till bostadsrätterna samt vilka pantsättningar som finns.
Medlemsförteckning Ett, offentligt, register över föreningens medlemmar. Skall innehålla uppgift om medlemmens namn och postadress samt om den bostadsrätt som medlemmen innehar.
Motion Förslag från medlemmar som skall behandlas på den ordinarie föreningsstämman. I stadgarna finns föreskrivet om när motionen skall vara inlämnad till styrelsen. Styrelsen skall redovisa motionerna och sitt ställningstagande till dessa i god tid före stämman. Motionerna skall finnas med som egen punkt på dagordningen till stämman.
Ordningsregler Interna regler som de flesta bostadsrättsföreningar har. Ordningsreglerna kan ändras av både styrelsen och av föreningsstämman. I ordningsreglerna beskrivs reglerna för vad som man som boende är skyldig att göra och vad man inte får göra. Ordningsreglerna är underställda stadgarna.
Pantsättning Bostadsrätten kan pantsättas, d.v.s. lämnas som säkerhet vid upptagning av lån. Pantsättning skall noteras i lägenhetsregistret.
Resultaträkning Visar föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Finns med i föreningens årsredovisning.
Revisor Väljs av medlemmarna för att granska styrelsens förvaltning och bokföring.
Stadgar Interna regler som varje bostadsrättsförening måste ha. I stadgarna beskrivs reglerna för föreningens verksamhet. Stadgarna bestäms av föreningsstämman. Se även Ordningsregler.
Styrelse Tillsätts av föreningsstämman. Styrelsen är bostadsrättsföreningens företrädare och tecknar föreningens firma. Styrelsen svarar för den löpande verksamheten. Styrelsen skall också verkställa det som föreningsstämman beslutar.
Uppskov Anstånd med att betala skatt på kapitalvinsten vid försäljning av en bostadsrätt.
Utträde När en medlem lämnar bostadsrättsföreningen kallas det utträde. Man behöver inte söka om utträde. När man har sålt bostadsrätten räknas man per automatik ha lämnat bostadsrättsföreningen.
Yttre reparationsfond Pengar som årligen sätts av från föreningens resultat för att kunna användas för underhållet av fastigheterna.
Årsavgift Årsavgiften betalas av bostadsrättsinnehavarna och skall täcka föreningens kostnader. Årsavgiften uppdelad i 12 delar och betalas månatligen och kallas därför oftast för månadsavgift. Ibland felaktigt kallad hyra.
Årsredovisning Innehåller bland annat Resultat- och Balansräkning som beskriver föreningens ekonomi, samt styrelsens Verksamhetsberättelse som beskriver vad som har hänt i föreningen under det senaste året.
Årsstämma Se Föreningsstämma.
Överlåtelse När bostadsrätten går över till ny ägare genom försäljning, byte eller gåva. Den nya ägaren måste bli antagen som medlem i föreningen för att överlåtelse skall kunna äga rum.