!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

(Senast reviderade 2014-08-08)

 
 
Dessa regler är till för att alla ska trivas och för att värna om den gemensamma ekonomin. Reglerna gäller för alla i området: dig, dina familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster och hantverkare som du anlitat.

För dem som inte visar hänsyn och följer lagar eller våra stadgar och ordningsregler kommer styrelsen att beivra överträdelserna. I vissa fall med ekonomisk påföljd (t.ex. kontrollavgift för felparkering). I allvarligare och/eller återkommande fall kan styrelsen ifrågasätta om du skall få ha kvar nyttjanderätten till bostaden. Vid en uppsägning kan bostadsrätten tvångsförsäljas och bostadsrättsinnehavaren bli ersättningsskyldig för föreningens skada.

Ta kontakt med förvaltningskontoret om du har frågor kring föreningens regler.

 

Gemensamma utrymmen

 

Skador i gemensamma utrymmen ska skyndsamt anmälas till förvaltningskontoret.

Entrédörrar, källardörrar och andra dörrar till fastigheterna ska alltid hållas stängda och låsta för att hålla objudna gäster utanför. Släpp inte in okända personer i fastigheter och garage.

Då entré/trapphus är utrymningsväg är det absolut förbjudet att placera barnvagnar, cyklar, dörrmattor, möbler, soppåsar, eller något annat där.

I barnvagnsrummet placeras barnvagnar och rollatorer som används dagligen. Lekredskap såsom pulkor, skidor etc. får inte belamra barnvagnsrum eller andra gemensamma utrymmen. Felaktigt placerad utrustning kan forslas bort utan förvarning och på ägarens bekostnad.

Cyklar placeras i cykelställ på gården, eller på avsedd plats i källare. För mopeder finns särskilda förråd att hyra.

Självklart är det heller inte tillåtet att skräpa ner i gemensamma utrymmen och inom bostadsrättsföreningens område.

Rökning är förbjuden i samtliga gemensamma utrymmen inom föreningen, dvs. trapphus, källare, tvättstugor, garage m.m. Visa dessutom respekt för dina grannar och undvik rökning på balkongen.

Hundar och katter ska hållas kopplade och får inte springa löst i området. Lekplatser, gräsmattor och gångvägar är heller inte avsedda som ”toaletter” åt husdjuren. Att mata fåglar inom bostadsområdet är förbjudet.

För tvättstugorna finns särskilda ordningsregler om städning, ordning och bokning, som finns anslagna i tvättstugorna. I korthet säger dessa att tvättstugan ska lämnas städad med avtorkade maskiner och golv, samt bortplockat damm och ludd i torkskåp och tumlare. En bokad tid man vet inte blir utnyttjad ska snarast avbokas så att någon annan kan använda tvättstugan. Var rädd om tvättstugans maskiner. Exempelvis får inte mattor, bolster mm. tvättas i maskin avsedd för hushållstvätt och tvättmaskiner får inte användas för färgning av kläder.

 

Lägenheten

 

Ibland inträffar skador i bostaden. De flesta skador är du själv ansvarig att åtgärda, men uppstår händelser, t.ex. läckage, som kan leda till skador på byggnaden måste du omedelbart anmäla detta till Förvaltningskontoret. Enligt lag ska det finnas en fungerande brandvarnare installerad i alla lägenheter, och det är bostadsrättsinnehavarens skyldig att se till att den finns och fungerar.

Skador eller risk för skador i den egna lägenheten åtgärdas snarast för att förhindra följdskador. Persienner, markiser och annat som är synligt för omgivningen underhålls för att ge ett vårdat intryck.

Bostadsrättsinnehavare är skyldig att få styrelsens skriftliga godkännande innan ombyggnader eller väsentliga ändringar av bostaden utförs. Till väsentliga ändringar räknas ändringar av väggar och i bostaden befintliga ledningar. Tänk på att vissa arbeten även kan fordra bygglov eller bygganmälan av kommunen. En bostadsrättsinnehavare får inte göra några ingrepp eller installationer på fastigheten utan styrelsens godkännande. Hit hör bl.a. balkonger och utsidan av fönster samt fasader och yttertak. Särskild blankett för ansökan om ombyggnader eller ändringar och installationer som kräver styrelsens godkännande finns på förvaltningskontoret och på föreningens hemsida (www.brfsorgarden.se).

Du får inte hyra ut eller överlåta din bostadsrätt och heller inte använda den till annat ändamål än bostad utan styrelsens skriftliga godkännande. Utomstående personer får heller inte bo i din lägenhet om det kan bli till skada eller störa föreningen eller andra boende.

På förvaltningskontoret/hemsidan (www.brfsorgarden.se) finns en särskild blankett för ansökan om andrahandsuthyrning. Styrelsen kan bara ge tillstånd till andrahandsuthyrning för ett år i taget, och samma krav ställs på andrahandshyresgäster som på blivande medlemmar. Se även föreningens stadgar.

 

 

Ventilation

 

Då fastigheterna är utrustade med centrala ventilationssystem skall friskluftsventiler i fönster och utsugsventiler i såväl badrum som kök hållas i rent och gott skick. Dessutom ska samtliga innerdörrar vara ventilerade.

I köket ska finnas antingen en spiskåpa med inbyggd utsugsventil kopplad till ventilationssystemet, eller en utsugsventil och en köksfläkt som inte är kopplad till systemet.

Samtliga utsugsventiler ska vara lättåtkomliga för rengöring och service.

 

 

Balkonger; paraboler, markiser, inglasning, blomlådor.

 

Paraboler, blomlådor, eller annat, får endast monteras inom den egna balkongen och på sådant sätt som inte gör permanent skada på byggnaden. De får inte sticka ut utanför balkongräcke eller balkongens sidor. Undantaget är en utfälld markis.

Om du grillar på balkongen så visa hänsyn till dina grannar. Av brandsäkerhetsskäl får du endast använda elgrill.

Du får inte skaka mattor, sängkläder eller andra föremål från fönster och balkonger. Mattor, sängkläder eller andra föremål får heller inte hängas för vädring över balkongräcke eller genom fönster.

För att få glasa in sin balkong måste tillstånd ges från föreningens styrelse, bygglov erhållas från kommunen, och därefter ska bygganmälan lämnas till kommunen.

 

 

Sophantering

 

Det är förbjudet att ställa ut soppåsar i trappuppgången.

Soporna ska källsorteras enligt nedan för att minska den gemensamma kostnaden och vår miljöpåverkan.

Den som inte följer dessa regler, och exempelvis lägger kartonger i grovsoporna, kommer att få betala för det arbete och omkostnader som föreningen får för att sortera och hantera detta.

Vid infarten till området finns en av förpackningsindustrins återvinningsstationer där man lämnar tidningar/kataloger, glas, metallförpackningar, pappersförpackningar/kartong och plastförpackningar.

Brandfarligt, Frätande, Gas, Olja, Färg, Kem och Giftigt avfall

Lämnas till en av kommunens miljöstationer (Vallentuna Motor) eller på Hagbytippen.

Elektronik, Batterier, Glödlampor, Lysrör, Grovsopor

För detta finns särskilda kärl i grovsoprummet på husvagnsparkeringen vid infarten till området. Där finns även en container för grovsopor.

Matrester och annat komposterbart

Använd kompostpåsarna för matrester och annat komposterbart avfall. Nya påsar finns i barnvagnsrummet.

Kompostpåsarna lämnas i särskilda sopbehållare mellan centrumhuset och garaget.

Övriga hushållssopor

För övriga hushållssopor finns sopbehållare mellan centrumhuset och garaget.

 

 

Fordonstrafik, Parkering

 

Här bor många barn så kör sakta när du kör i området, högsta tillåtna hastighet är 20km/h. Mopedtrafik är förbjuden inom området, undantaget mopedtrafik direkt till och från parkeringsplats. Det råder allmänt parkeringsförbud inom hela området utom på markerade parkeringsplatser. Detta gäller alla typer av fordon.

Du får köra in i området för att lasta i eller lasta ur fordonet, men fordonet får endast vara uppställt under tiden du lastar. När fordonet är uppställt i området får det absolut inte utgöra hinder för ev. utryckningsfordon. Parkering på gräsmattor och planteringar är absolut förbjuden. För besök till näringsverksamhet i området finns korttidsparkering på garagets gavel. Förvaltningskontoret kan i vissa fall utfärda ett tillfälligt, tidsbegränsat, parkeringstillstånd för exempelvis den som håller på att flytta eller för hantverkare du anlitar. Med parkeringstillståndet följer anvisning för parkering.

Boende som hyr parkeringsplats skall ha sitt parkeringstillstånd fastsatt i framrutan Har du en parkeringsplats med elstolpe ska du ta bort kabeln när den inte är kopplad till bilen.

För gäster och för boende som kortvarigt disponerar bil finns gästparkering med parkeringsautomat på garagets takplan.

 

  

Störning, tidsregler

 

Att bo i flerfamiljshus ställer krav på ömsesidig respekt. Det är väldigt lyhört i våra hus; buller från borrande och högljudd musik sprids och stör alla i hela huset. Har man fönster eller balkongdörr öppen kan musik eller höga röster även störa grannar i andra hus. Även på dagtid kan grannar behöva sova, studera eller helt enkelt slippa höga ljud.

Oavsett nedanstående tidsregler är alla alltid skyldiga att visa hänsyn till sina grannar och minimera störningar, samtidigt som alla också måste förstå och acceptera att grannarna har rätt till ett normalt liv där festligheter med lite högre ljudnivå ibland kan ingå.

Du som planerar renoveringsarbete, en fest eller annan tillställning bör informera dina grannar om detta i god tid, exempelvis med anslag i ditt och närliggande trapphus.

Störande arbeten, exempelvis borrande, accepteras mellan 08.00 - 18.00 vardagar och 11.00 – 17.00 lördag-söndag.

Mellan 22.00 - 08.00 vardagar ska en så låg ljudnivå hållas att du inte riskerar att störa grannarna.

På lördag och söndagar ska en låg ljudnivå hållas fram till 11.00 på morgonen och efter klockan 17.00.

På fredags- och lördagskvällar accepteras musik och festligheter med en normal ljudnivå fram till 23.30, men givetvis inte varje vecka utan vid enstaka tillfällen.

 

Telefonnummer till störningsjour (bevakningsfirma) står anslaget i trapphusen och på hemsidan (www.brfsorgarden.se). Ifall grannarna känner sig tvungna att ringa störningsjouren kommer föreningen fakturera den störande för utryckningen.

  

 

Brandfarlig utrustning och fyrverkerier

 

Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara gasflaskor, fyrverkeripjäser eller lättantändliga vätskor (bensin, lacknafta, teknisk sprit mm) i källare och garage.

Det är heller inte tillåtet att göra sig av med sådant på annat sätt än att lämna det till någon av kommunens miljöstationer.

Det är förbjudet att avfyra fyrverkerier inom bostadsrättsföreningens område.

 

 

Ohyra

 

Den som drabbas av ohyra i sin lägenhet, eller i andra utrymmen, ska omedelbart göra en felanmälan till förvaltningen.

  

 

Ombyggnationer

 

Många ombyggnationer kräver tillstånd från styrelsen. Detta gäller bland annat kök- och badrumsrenoveringar. Med tillståndet följer även anvisningar och information om gällande byggregler. Ansökan för detta finns på förvaltningskontoret samt på hemsidan (www.brfsorgarden.se).

 

Elektriska installationer i lägenheter och lokaler.

Alla elektriska om- och nyinstallationer skall utföras, enligt Elsäkerhetverkets föreskrifter ELSÄK-FS, av en fackman med elektrisk behörighet. Vid installationer i en av föreningen hyrd lokal krävs tillstånd från Styrelse/Förvaltning.

Mer information finns på föreningens hemsida (www.brfsorgarden.se).

 

Ombyggnad och renovering av kök.

Boende som har för avsikt att renovera/bygga om sitt kök, vilket innebär väsentlig förändring av köket, skall ansöka om detta hos styrelsen på särskild blankett som erhålls från förvaltningskontoret/hemsidan (www.brfsorgarden.se). Arbetena skall utföras på ett fackmannamässigt sätt, för arbeten med el och vatten/avlopp gäller särskilda bestämmelser. Se även avsnittet om ventilation. För att förhindra framtida vattenskador ska underlägg vid kyl/frys och diskmaskin monteras. Golvskydd i diskbänksskåp och installation av läckagevarnare är även önskvärt.

  

Ombyggnad och renovering av badrum.

Boende som har för avsikt att bygga om/renovera sitt badrum, skall ansöka om detta hos styrelsen på särskild blankett som erhålls från förvaltningskontoret/hemsidan (www.brfsorgarden.se). Arbetena skall utföras av fackman med dokumenterad erfarenhet eller med branschbehörighet, och enligt Boverkets byggnorm (BBR 15 6:5). Branschregler samt branschens råd och anvisningar, tillverkares och leverantörs anvisningar skall beaktas vid byggnads- eller renoveringstillfället. För arbeten med el och VVS gäller särskilda bestämmelser.

Mer information finns på föreningens hemsida (www.brfsorgarden.se).

  

VVS installationer i lägenheter och lokaler.

Installationer av värme, vatten och avlopp skall utföras av fackman med dokumenterad erfarenhet eller med VVS behörighet, och enligt Boverkets byggnorm (BBR 15 6:6) och de branschregler samt branschens råd och anvisningar som gäller vid byggnads- eller installationstillfället. Vid installationer i en av föreningen hyrd lokal krävs tillstånd från Styrelse/Förvaltning.

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att ha avstängningsventiler för varm- & kallvatten, antingen vid respektive kran/blandare och/eller centralt i lägenheten.

Mer information finns på föreningens hemsida (www.brfsorgarden.se).

  

Bilaga 1,  Policys

 

Handikappanpassning

Föreningen ska verka för att alla boende ska ha smidigt tillträde till sina lägenheter och tillmötesgående samarbeta med kommunen i fråga om handikappanpassning av entréer och andra utrymmen, så länge detta inte negativt påverkar de andra boende i området och den aktuella porten.

 

Miljöpåverkan

Föreningen ska ta ett aktivt miljöansvar och väga in miljöhänsyn i alla beslut. Föreningen ska källsortera och kompostera, samt arbeta för att reducera sin el- och energiförbrukning. Ett konkret exempel är att vanliga glödlampor ska bytas ut mot lågenergilampor i alla gemensamma utrymmen.

 

Anställdas villkor

Samma villkor och förmåner ska gälla för samtliga anställda i föreningen. Föreningen ska ha kollektivavtal och avtalsenliga löner, villkor, försäkringar och övriga förmåner. Föreningen ska tillhandahålla företagshälsovård för de anställda.

 

 

 

Dokument

Ordningsregler rev.2014-08-08.doc 2015-01-04